حضور آقای دکتر ساقیان مدیرکل محترم نظارت راهبردی و سرپرست امور شرکتها ومجامع

بازدید آقای دکتر ساقیان مدیرکل محترم نظارت راهبردی و سرپرست امور شرکتها ومجامع و همچنین آقای مهندس چیت ساز مدیریت فنی،برنامه ریزی وتوسعه بنیادبتن ایران ازکارگاه های تولیدی بنیاد بتن خراسان در مشهد مقدس .