لیست قیمت محصولات کف فرش بتنی -کارگاه شماره دو مشهد

لیست قیمت محصولات کف فرش بتنی -کارگاه شماره دو مشهد
نام محصولواحدمبلغ (ریال)10% مالیات و ارزش افزودهمبلغ کل (ریال)
کف فرش 20*10 فیلیمترمربع2,200,000220,0002,420,000
کف فرش 20*10 قرمزمترمربع2,500,000250,0002,725,000
کف فرش 20*20 فیلیمترمربع2,200,000220,0002,420,000
کف فرش 20*20 قرمزمترمربع2,500,000250,0002,750,000
کف فرش 40*40 فیلیمترمربع2,540,000254,0002,794,000
کف فرش 40*40 قرمزمترمربع2,925,000292,5003,217,500