لیست قیمت محصولات کف فرش بتنی -کارگاه شماره دو مشهد

لیست قیمت محصولات کف فرش بتنی -کارگاه شماره دو مشهد
نام محصولواحدمبلغ (ریال)9% ارزش افزودهمبلغ کل (ریال)
کف فرش 20*10 فیلیمترمربع2,200,000198,0002,398,000
کف فرش 20*10 قرمزمترمربع2,500,000225,0002,725,000
کف فرش 20*20 فیلیمترمربع2,200,000198,0002,398,000
کف فرش 20*20 قرمزمترمربع2,500,000225,0002,725,000
کف فرش 40*40 فیلیمترمربع2,540,000228,6002,768,600
کف فرش 40*40 قرمزمترمربع2,925,000263,2503,188,250