لیست قیمت بلوک دیواری -مجتمع تولیدی بیرجند

لیست قیمت بلوک دیواری -مجتمع تولیدی بیرجند
نام محصولواحدقیمت9% مالیات بر ارزش افزودهجمع کل
بلوکه دیواری 40*20*20قالب35,0003,15038,150

توضیحات: مبالغ فوق بصورت قطعی نبوده و با احتمال کاهش و یا افزایش 10 درصدی همراه خواهد بود.