گرد همایی مدیران بنیاد بتن ایران و شرکت های تابعه

در روز سوم و چهارم خرداد ماه جاری در مشهد با میزبانی شرکت بنیادبتن خراسان برگزار شد در این نشست مدیریت عامل ، رئیس و اعضای هئیت مدیران بنیاد بتن ایران و مدیران عامل و اعضای موظف هئیت مدیره شرکت های بناید بتن استانهای سراسر کشور حضور داشتند.

در طول جلسات گرد همایی، مباحث تخصصی سیاست ها ،راهبردهای کاری و عملکرد مقداری و ریالی شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.