لیست قیمت محصولات بتن آماده-کارگاه شماره یک مشهد

لیست قیمت محصولات بتن آماده-کارگاه شماره یک مشهد
از تاریخ 1400/06/01
توضیح اینکه نرخ فروش بتن آماده ازمورخه1402/05/01 با توجه به نوسانات قیمت سیمان در بورس وبازار آزاد بصورت روزانه توسط کارگاه بتن مشهد تعدیل میگردد%
ردیفنام محصولواحد
رده مقاومتیقیمت بتنکرایه حملجمع کل با ارزش افزوده و بدون پمپپمپ ثابتپمپ هواییجمع کل با پمپ ثابت و 9% مالیات بر ارزش افزودهجمع کل پمپ هوایی و 9% مالیات بر ارزش افزوده
1بتن آماده عیار 150متر مکعب-5,830,0001,800،0008,154,700
2بتن آماده عیار 200متر مکعب-6,180,0001,800،0008,536,200
3بتن آماده عیار 250متر مکعب-6,530,0001,800،0008,917,700
4بتن آماده عیار 300متر مکعبC166,880,0001,800،0009,299,200700،000800،00010,062,20010,171,200
5بتن آماده عیار 350متر مکعبC207,230,0001,800،0009,680,700700،000800،00010,443,70010,552,700
6بتن آماده عیار 400متر مکعبC257,580,0001,800،00010,062,200700،000800،00010,825,20010,934,200
7بتن آماده عیار 450متر مکعبC307,930,0001,800،00010,443,700700،000800،00011,206,70011,315,700
8بتن آماده عیار 500متر مکعبC358,280,0001,800،00010,825,200700،000800،00011,588,20011,697,200

پمپ ثابت – حداقل 40 متر مکعب به مبلغ 30،000،000 ریال** هزینه ترانسپورت 5,000,000 ریال
پمپ هوایی- حداقل 40 متر مکعب به مبلغ 70،000،000 ریال** هزینه ترانسپورت 10,000,000 ریال