لیست قیمت شن و ماسه -مجتمع تولیدی بیرجند

لیست قیمت شن و ماسه-مجتمع تولیدی بیرجند
از تاریخ 1400/03/31
ردیفنام محصولواحدمبلغ (ریال)9% ارزش افزودهمبلغ کل (ریال)
1ماسه شستهتن800,00072,000872,000
2ماسه شسته و شکسته تن700,00063,000763,000
3بادامی شکستهتن600,00054,000654,000
4ماسه شکستهتن600,00054,000654,000
5نخودی شکستهتن500,00045,000436,000
6اورسایز نرمتن400،00036,000436,000
7اورسایز درشتتن400،00036,000436,000

توضیحات: مبالغ فوق بصورت قطعی نبوده و با احتمال کاهش و یا افزایش 10 درصدی همراه خواهد بود.

کرایه حمل بسته به مسافت و شرایط خاص مشتری نرخ آن در اختیار مسئول کارگاه خواهد بود.