لیست قیمت محصولات جدول و کانیو وت پرس -کارگاه شماره یک مشهد

لیست قیمت محصولات جدول و کانیو وت پرس -کارگاه شماره یک مشهد

نام محصولواحدقیمت 9% مالیات و عوارضجمع کل
جدول و کانیو 15*30*90قالب1,200,000108,0001,308,000
جدول 15*65*50قالب1,350,000121,5001,471,500
جدول 15*50*65قالب1,350,000121,5001,471,500
جدول 15*35*50قالب900,00081,000981,000
جدول 15*50*35قالب900,00081,000981,000
جدول و کانیو 15*30*50قالب900,00081,000981,000
جدول و کانیو 15*30*40قالب840,00075,600915,600
جدول و کانیو 15*30*30قالب720,00064,800784,800