لیست قیمت بتن آماده-مجتمع تولیدی بیرجند

لیست قیمت بتن آماده-مجتمع تولیدی بیرجند
از تاریخ 1401/05/24
ردیفنام محصولواحدرده مقاومتیقیمت بتنکرایه حملپمپ هواییجمع کل بدون پمپ
با ارزش افزوده
جمع کل با پمپ و 9%
مالیات بر ارزش افزوده
1بتن آماده عیار 100متر مکعبC83,750,0001,000،0005,177,500
2بتن آماده عیار 150متر مکعبC104,100,0001,000،0005,559,000
3بتن آماده عیار 200متر مکعبC124,450,0001,000،0005,940,500
4بتن آماده عیار 250متر مکعبC164,800,0001,000،0001,000،0006,322,0007,412,000
5بتن آماده عیار 280متر مکعب5,000,0001,000،0001,000،0006,540,0007,630,000
6بتن آماده عیار 300متر مکعبC205,150,0001,000،0001,000،0006,703,500
7,793,500
7بتن آماده عیار 320متر مکعب5,290,0001,000،0001,000،0006,856,1007,946,100
8بتن آماده عیار 330متر مکعب5,360,0001,000،0001,000،0006,932,4008,022,400
9بتن آماده عیار 350متر مکعبC255,500,0001,000،0001,000،0007,085,0008,175,000
10بتن آماده عیار 360متر مکعبC255,570,0001,000،0001,000،0007,161,3008,251,300
11بتن آماده عیار 380متر مکعب5,710,0001,000،0001,000،0007,313,9008,403,900
12بتن آماده عیار 400متر مکعبC305,850,0001,000،0001,000،0007,466,5008,556,500
13بتن آماده عیار 420متر مکعب5,990,0001,000،0001,000،0007,619,1008,709,100
14بتن آماده عیار 430متر مکعب6,060,0001,000،0001,000،0007,695,4008,785,400
15بتن آماده عیار 450متر مکعبC356,200,0001,000،0001,000،0007,848,0008,938,000
16بتن آماده عیار 500متر مکعبC356,550,0001,000،0001,000،0008,229,5009,319,500
17بتن آماده عیار 600متر مکعبC356,900,0001,000،0001,000،0008,611,0009,701,000

توضیحات:مبالغ فوق بصورت قطعی نبوده و با احتمال کاهش و یا افزایش 10 درصدی همراه خواهد بود.
هزینه پمپاژ جهت بتن ریزی های زیر 20 متر مکعب بصورت ثابت و مبلغ  20,000,00 ریال خواهدبود.
کرایه حمل و پمپاژ بسته به مسافت و شرایط خاص مشتری ، تعدیل نرخ آن در اختیار مسئول کارگاه خواهد بود.